ul. Młynarska 12  89 625 29 12   nidzica.wojciecha@archwarmia.pl A A A  

Msze Św.

kościół św. Wojciecha w Nidzicy

NIEDZIELA
7:00 / 8:30 / 10:00
11:30 / 13:00 (rodzinna) / 18:00

DNI POWSZEDNIE
6:30 / 7:00 / 18:00
10:00 (w piątki i pierwsze soboty m-ca)

kaplica w Pielgrzymowie

II i IV niedziela m-ca
10:00


Nabożeństwa:

Adoracja Najświętszego Sakramentu
od poniedziałku do soboty
od 7:30 do 17:50

Nowenna do NMP Nieustającej Pomocy
środa po Mszy o 18:00

Nabożeństwo ku czci św. Józefa
19. dnia miesiąca o 17:30

Nowenna Gietrzwałdzka
27. dnia miesiąca o 17:30

Wypominki roczne
pierwszy poniedziałek miesiąca o godz. 17:00

Nabożeństwo majowe
każdego dnia maja o godz. 17:30

Nabożeństwo czerwcowe
każdego dnia czerwca o godz. 17:30

Nabożeństwo październikowe
każdego dnia października o godz. 17:15

Gorzkie Żale
niedziele Wielkiego Postu
godz. 17:30

Droga Krzyżowa
w piątki Wielkiego Postu
godz. 17:15

Spowiedź Św.

codziennie
podczas Mszy świętych

w I czwartek m-ca
od 17:30

w I piątek m-ca
od 6:00 i od 17:30

„Ci zaś, którzy przystępują do sakramentu pokuty, otrzymują od miłosierdzia Bożego przebaczenie zniewagi wyrządzonej Bogu i równocześnie dostępują pojednania z Kościołem, któremu, grzesząc, zadali ranę, a który przyczynia się do ich nawrócenia miłością, przykładem i modlitwą”. (Katechizm Kościoła Katolickiego, Pallottinum 1994, s. 340)

Sakrament Pokuty jest to sakrament, w którym kapłan w zastępstwie Pana Boga odpuszcza człowiekowi grzechy po Chrzcie popełnione.

W dniu zmartwychwstania Pan Jezus przyszedł do wieczernika, gdzie przebywali uczniowie i powiedział im: Weźmijcie Ducha Świętego, którym grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. (J 20,21-23) Tymi słowami ustanowił sakrament pokuty, czyli spowiedź. Władzę odpuszczania grzechów Pan Jezus przekazał apostołom. Ta władza przeszła od Apostołów na biskupów i prezbiterów.

W sakramencie pojednania widzimy i słyszymy kapłana, ale wierzymy, że to Jezus Chrystus ukrzyżowany i zmartwychwstały przebacza nam grzechy.

Spowiedź to radosne spotkanie z przebaczającym Chrystusem. Tam, gdzie dochodzi do pełnego miłości przebaczającego spotkania nie ma miejsca na obawę czy strach.

Chrzest Św.

Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania: „Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie”. (Katechizm Kościoła Katolickiego, Pallottinum 1994, s. 298)

Informacja dla pragnących ochrzcić dziecko:

 1. Chrzty w naszej parafii odbywają się w drugą i czwartą niedzielę miesiąca, w czasie Mszy św. o godz. 10:00.
 2. Najpóźniej dwa tygodnie przed planowaną datą chrztu należy zgłosić się do kancelarii parafialnej z aktem zupełnym urodzenia dziecka. Na tej podstawie zostanie spisany akt chrztu dziecka.
 3. Rodzice chrzestni muszą przedstawić zaświadczenie wystawione przez parafię zamieszkania – że pozostają praktykującymi katolikami. Świadectwa te należy dostarczyć na tydzień przed terminem chrztu do kancelarii parafialnej.
 4. W dniu chrztu należy przybyć do kancelarii parafialnej ok. 15 minut przed uroczystością.
 5. Należy przygotować i przynieść świecę chrzcielną oraz białą szatę dla swojego dziecka.
 6. Przed chrztem zarówno rodzice (o ile stan prawny im na to pozwala) jak i rodzice chrzestni powinni przystąpić do sakramentu pokuty i pojednania.
 7. W czasie Eucharystii należy przystąpić do Komunii świętej. Dobrze jest ofiarować tę Komunię w intencji dziecka.
 8. Dobrym zwyczajem jest zamówienie Mszy świętej w intencji dziecka w rocznicę Chrztu świętego.
 9. Aby ochrzcić dziecko spoza parafii zamieszkania, należy uzyskać stosowne pozwolenie od Księdza Proboszcza ze swojej parafii zamieszkania.

Warunki, jakim powinni odpowiadać rodzice chrzestni wg Kodeksu Prawa Kanonicznego

Kanon 872
Przyjmujący chrzest powinien mieć, jeśli to możliwe, chrzestnego. Ma on dorosłemu towarzyszyć w chrześcijańskim wtajemniczeniu, a dziecko wraz z rodzicami przedstawić do chrztu oraz pomagać, żeby ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie odpowiadające przyjętemu sakramentowi i wypełniał wiernie złączone z nim obowiązki.

Kanon 874
§ 1. Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

 1. Jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;
 2. Ukończył 16 lat, chyba, że biskup diecezjalny określił inny wiek, albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;
 3. Jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;
 4. Jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;
 5. Nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.
 6. Jest wolny od jakichkolwiek kar kościelnych, zgodnie z prawem wymierzonych czy deklarowanych.

Skoro kandydaci na chrzestnych winni być katolikami wyznającymi swą wiarę życiem zgodnym z nauką Kościoła, nie może dziwić fakt, że nie dopuszcza się do pełnienia tej funkcji osób żyjących w związkach niesakramentalnych, czy młodzieży, która nie uczęszcza na lekcje religii w szkole mimo, że ze względu na swój wiek i naukę w szkole średniej powinna w niej uczestniczyć.

Instrukcja duszpasterska Episkopatu o udzielaniu sakramentu chrztu św. dzieciom z 1975 r. określa pewne wymagania, jakie stawia Kościół duszpasterzom, w relacji do potencjalnych chrzestnych.

Powinni oni:

 • doradzać rodzicom, by szukali chrzestnych wśród bliższej rodziny i sąsiadów;
 • przeciwstawiać się zwyczajom zapraszania do podjęcia obowiązków rodziców chrzestnych przez ludzi przygodnych, dobrze sytuowanych, którzy prawdopodobnie nie będą interesowali się wychowaniem religijnym dziecka;
 • żądać, jeśli ich nie znają, odpowiedniego świadectwa kwalifikacyjnego z parafii, w której kandydaci na rodziców chrzestnych mieszkają.

Rozumiejąc doniosłe znaczenie chrzestnego w życiu osoby ochrzczonej widzimy, że jego wybór nie może być przypadkowy. Trzeba znaleźć kandydata, który dzięki swojej wierze i sposobowi życia będzie umiał dawać właściwe świadectwo umacniające osobę ochrzczoną na jej drodze wiary.

§ 2. Ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu.

Chrzest jest sakramentem, który rozpoczyna życie chrześcijańskie człowieka i czyni go dzieckiem Bożym. Poprzez ten sakrament Chrystus gładzi grzech pierworodny (i ewentualnie także grzechy osobiste, o ile chrzest przyjmuje człowiek dorosły), uświęca człowieka łaską i włącza w społeczność Kościoła. W naszej parafii tego sakramentu udziela się w każdą niedzielę miesiąca. Jest to wielkie święto dla całej Wspólnoty Parafialnej, gdyż wiąże się ono z przyjęciem do Niej nowych członków.

I Komunia Św.

Wymagane dokumenty:

 • metryka chrztu dziecka
 • jeśli dziecko nie należy do naszej parafii należy przedstawić zgodę własnego proboszcza na przystąpienie do I Komunii Świętej

Bierzmowanie

Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do „sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego”, którego jedność powinna być zachowywana. Należy, zatem wyjaśnić wiernym, że przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. Istotnie, „przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób, jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej”. (Katechizm Kościoła Katolickiego, Pallottinum 1994, s. 311)

W naszej parafii sakramentu bierzmowania udzielany jest młodzieży w klasie VIII szkoły podstawowej.

Aby przyjąć sakrament bierzmowania należy:

 1. Złożyć stosowną deklarację kandydata w kancelarii parafialnej.
 2. Przedstawić wyciąg z aktu chrztu świętego.
 3. Uczestniczyć w przygotowaniu do tego sakramentu – poprzez katechezę formacyjną, udział w coniedzielnej i świątecznej Mszy oraz przez regularną spowiedź świętą.
 4. Uczęszczać na lekcje religii w ramach zajęć szkolnych i zachować tamże odpowiednią postawę.
 5. Osoby spoza parafii muszą przedstawić zgodę własnej parafii na przyjęcie sakramentu bierzmowania w naszej parafii.

Małżeństwo

Jezus mówi: "Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela ". (Mt 19,5-6)

Narzeczeni, pragnący by ich miłość stała się wobec Boga i Kościoła drogą zbawienia i uświęcenia przez chrześcijańskie małżeństwo, powinni się zgłosić do kancelarii parafialnej co najmniej trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu.

 • Formalności przedślubne należy załatwiać w parafii narzeczonej bądź narzeczonego około 3 miesiące przed ślubem. Termin ślubu można ustalić dużo wcześniej.

 • Zawierający sakramentalny związek małżeński w Kościele Katolickim są zobowiązani:

  • do uzyskania dla niego skutków cywilnych (tzw. Ślub konkordatowy) przedstawiając odpowiedni dokument z USC (Zaświadczenie braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa).

  • albo do wcześniejszego zawarcia kontraktu cywilnego przedstawiając akt cywilny z USC.

 • Obydwoje narzeczeni przedstawiają:

  • Świadectwo chrztu świętego (aktualne, z datą wystawienia nie wcześniej niż trzy miesiące przed jej doręczeniem).

  • Dowód osobisty (do wglądu).

  • Zaświadczenie o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego.

  • Zaświadczenia z Urzędu Stanu Cywilnego o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

  • Osoby nieletnie (przed ukończeniem 18-tego roku życia) muszą przedstawić zezwolenie sądu i zgodę pisemną rodziców.

  • Wdowiec lub wdowa - odpisy aktu zgonu zmarłego małżonka lub małżonki zarówno z U.S.C. jak i z parafii zamieszkania.

  • Dane personalne świadków ślubu: imię, nazwisko, wyznanie, wiek, adres zamieszkania (świadkiem ślubu może być osoba pełnoletnia i mająca zdolność podejmowania czynności prawnych).

 • Na podstawie powyższych dokumentów zostanie spisany protokół przedślubny oraz zapowiedzi.

 • Po spisaniu protokołu przedślubnego należy w najbliższym czasie przystąpić do spowiedzi. Przy konfesjonale na początku spowiedzi należy powiedzieć, że jest to spowiedź przedślubna.

 • Po wygłoszeniu zapowiedzi, zaświadczenie o tym fakcie, należy dostarczyć do kancelarii parafialnej.

 • Na dzień przed ślubem należy przystąpić do spowiedzi.

 • W dniu ślubu:

  • narzeczeni i świadkowie dostarczają do kancelarii kartki od spowiedzi (l5 minut przed ślubem).

  • po ceremonii należy złożyć podpisy (zarówno młodzi jak świadkowie) na Zaświadczeniu o zawarciu małżeństwa.

 • W przypadku tzw. Ślubu konkordatowego ksiądz przekaże nowożeńcom Zaświadczenie o zawarciu małżeństwa. W ciągu pięciu dni od zawarcia małżeństwa zostanie o tym powiadomiony Urząd Stanu Cywilnego. Tam też należy odebrać Akt ślubu potrzebny do załatwiania jakichkolwiek spraw cywilnych.

 • W celu załatwienia jakichkolwiek spraw kościelnych wypis o zawarciu małżeństwa można odbierać w kancelarii parafialnej.

 • Zasadą jest, iż sakrament małżeństwa przyjmuje się w parafii narzeczonego lub narzeczonej. Gdyby jednak zaistniały jakieś warunki wskazujące na potrzebę zawarcia małżeństwa poza własną parafia należy uzyskać licencję na ślub w innym kościele lub zgodę na przygotowanie do sakramentu małżeństwa poza własną parafią.

Namaszczenie chorych

Apostoł pisze:"Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana". (Jk 5,14)

Sakramentu chorych udzielamy na wezwanie.

Pragniemy Was Bracia i Siostry uwrażliwić na to, byście brali pod uwagę potrzeby religijne Waszych podeszłych w latach krewnych i nie zwlekali z zaproszeniem kapłana z posługą sakramentalną. Niestety zdarza się, że przychodzimy z posługą wówczas, gdy osoba podeszła w latach nie potrafi należycie wyspowiadać się i w pełnej świadomości przyjąć łaski sakramentalnej.

Przy okazji - by nie wzbudzać niepotrzebnych lęków - pamiętajmy, że wizyta kapłana nie jest "ostatnią posługą", ale ma na celu duchowe pokrzepienie i podźwignięcie człowieka.

Wzywajmy do chorych na tyle wcześnie, by mogli jeszcze świadomie wyspowiadać się.
W domu należy przygotować stół nakryty obrusem, naczynie z wodą święconą i kropidło, świece, trochę waty.

Prosimy o księdza dzwoniąc do kancelarii, bądź bezpośrednio na plebanii.

Chorych odwiedzamy w domach w każdy pierwszy piątek miesiąca w godzinach 8.00-11.00. Podczas wizyty udzielamy (według potrzeby) sakramentów Pokuty, Komunii i Namaszczenia Chorych). Chęć skorzystania z comiesięcznych odwiedzin chorych zgłaszamy do kancelarii parafialnej.

Pogrzeb

Sprawy pogrzebu załatwiane są w kancelarii parafialnej osobiście przez najbliższych z rodziny zmarłego, a tylko w przypadku ich braku przez znajomych czy sąsiadów. Takich spraw nie załatwiamy telefonicznie.

Dokumenty konieczne do pochówku:
Skrócony Odpis Aktu Zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego lub Karta zgonu potwierdzona przez lekarza i Urząd Stanu Cywilnego.

Jeśli zmarły przystępował do sakramentów świętych przed śmiercią zaświadczenia o ich przyjęciu.

Przed powiadomieniem innych o uroczystościach pogrzebowych, należy ustalić dzień, godzinę i miejsce pogrzebu z kancelarią parafialną.

Pogrzeb osoby nie z naszej parafii jest możliwy po przedstawieniu w kancelarii pisemnej zgody Ks. Proboszcza parafii, w której mieszkał zmarły.

Dom Rekolekcyjny Domus Mariae - Gietzrwałd

Korzystanie z niniejszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdym czasie. Polityka Prywatności    Informacje o cookies

ROZUMIEM